Co je to paleo strava?

Original text here


Paleo strava je nejzdrav?jší zp?sob stravování, protože je to JEDINÝ výživový p?ístup, který pracuje s naší genetikou tak, abychom byli štíhlí, silní a plní energie! Výzkum v biologii, oftalmologii, dermatologii a mnoha dalších disciplínách ukazuje, že naše moderní strava, plná rafinovaného jídla, trans tuk? a cukru, je p?vodcem degenerativních onemocn?ní, jako je obezita, rakovina, cukrovka, srde?ní choroby, Parkinson, Alzheimer, deprese a neplodnost. – Robb Wolf

Co jíst

?emu se vyhnout

Ovoce

Mlé?né výrobky

Zelenina

Obiloviny

Libové maso

Pr?myslov? zpracované jídlo a cukry

Mo?ské plody

Lušt?niny

O?echy a semena

Škroby

Zdravé tuky

Alkohol

Jak sestavit zdravou paleo stravu

Libové proteiny

Libové proteiny podporují svalovou sílu, zdravé kosti a optimální imunitní systém. Proteiny také navozují pocit sytosti mezi jídly.

Ovoce a zelenina

Ovoce a zelenina jsou bohaté na antioxidanty, vitamíny, minerály a fytonutrienty, které prokazateln? snižují pravd?podobnost vzniku ?ady degenerativních chorob v?etn? rakoviny, cukrovky a  neurologických onemocn?ní.

Zdravé tuky z o?ech?, semen, avokáda, olivového oleje, rybího tuku a masa ze zví?at krmených na pastvinách

V?decké výzkumy a epidemiologické studie ukazují, že strava bohatá na mononenasycené a omega-3 tuky dramaticky snižuje výskyt obezity, rakoviny, cukrovky, srde?ních chorob a neurologických onemocn?ní.

Nasycený tuk je démonizován zdravotnickými autoritami i médii. Co je základem pro tento postoj k nasycenému tuku? Jsou sou?asná doporu?ení VELMI nízkého p?íjmu nasyceného tuku oprávn?ná? Kolik nasyceného tuku (a jaké druhy) bychom m?li jíst? Bez historické a v?decké perspektivy není možné tuto otázku zodpov?d?t. V této studii zkoumá prof. Cordain množství a typy nasyceného tuku v prav?ké strav?: Konzumace nasyceného tuku v prav?ké strav?: implikace pro sou?asný p?íjem.

Jedna z nejv?tších odchylek od stravy našich p?edk? je množství a druh tuku v novodobých, obilím krmených zví?atech vs. množství a druh tuku ve zví?atech krmených na pastvinách, zv??in?, dr?beži a rybách. Pozorujeme, že divoké maso, je prokazateln? libov?jší a má relativn? nízký obsah nasyceného tuku a výraznou hladinu p?ínosných omega-3 tuk? jako EPA a DHA. V této studii analyzuje prof. Cordain a jeho tým kompletní profil mastných kyselin u n?kolika druh? divokých jelen? a los?. Podstatná je informace, že maso voln? žijících/chovaných zví?at je zdrav?jší než konven?ní: Analýza mastných kyselin ve tkáni voln? žijících p?ežvýkavc?: Evolu?ní implikace pro redukci se stravou spojených chronických onemocn?ní.

Zdravotní ú?inky

Obrázek publikován se svolením The Food Lovers' Primal Palate - http://www.primal-palate.com

 

 

Picture:

Zdravotní ú?inky paleo životního stylu
Efektivn?jší cvi?ení
Stabilní hladina krevního cukru
Spalování uloženého tuku
Zredukování alergií
Vyrovnaná energie po celý den
Protizán?tlivé ú?inky
?istá ple?, lepší zuby
Zlepšení spánkového cyklu

Pro mnoho lidí je dosta?ující fakt, že paleo strava p?ináší ty nejlepší výsledky. Zlepšení krevních tuk?, hubnutí a snížení bolesti z autoimunitních nemocí je dostate?ným d?kazem. Mnoho lidí ale nechce slep? následovat jakékoli doporu?ení spojené s výživou a cvi?ením. N?kte?í lidí cht?jí v?d?t, PRO? n?co mají d?lat. Našt?stí paleo strava není jen ov??ená ?asem, ale také v?deckými výzkumy.

Velmi jednoduchým posunem nejen odstraníme jídlo, které škodí našemu zdraví (obiloviny, lušt?niny a mlé?né výrobky), ale také zvýšíme p?íjem vitamín?, minerál? a antioxidant?. Zde najdete skv?lou studii profesora Lorena Cordaina, která ukazuje, jak sestavit moderní paleo stravu: Výživová charakteristika sou?asné stravy na základ? paleolitických druh? jídla. Tato studie také nabízí odborný pohled na množství a pom?r bílkovin, sacharid? a tuku v prav?ké strav?.

Ale no tak! Život našich prap?edk? byl krátký a brutální! Takže nechte t?ch kec?, jo?

Paleo koncept je pro v?tšinu lidí nový a nové v?ci vyvolávají spoustu otázek. Máme rádi lidi, kte?í si o tom nejen p?e?tou, ale „jdou do toho“. Zkušenost je z?ejm? nejlepší u?itel a ?asto rozsekne p?ípadné nejasnosti kolem tohoto zp?sobu stravování. I tak tu ale z?stanou n?které argumenty, které se objevují tak ?asto, že k nim byla sepsána celá studie. Tady ji máte: Evolu?ní podpora zdraví. Zvážení ?astých protiargument?.

Funguje to na cukrovku?

„Funguje paleo strava?“ je dobrá otázka. Máme k dispozici srovnání paleo a st?edomo?ské stravy u inzulinov? rezistentních diabetik? typu II. St?edomo?ská dieta ukázala jen malé (pokud v?bec n?jaké) zlepšení. Stojí za zmínku, že st?edomo?ská strava je obecn? doporu?ována naší vládou jako „vhodná k následování“, navzdory lepším alternativám. Abstrakt i celou studii najdete zde.

Kardiovaskulární onemocn?ní

Podle CDC jsou kardiovaskulární onemocn?ní ?íslem 1 v p?í?inách úmrtí v USA. Je zajímavé, že naši paleoliti?tí p?edci a sou?asn? zkoumaní lovci-sb?ra?i na p?vodní strav? nevykazovali tém?? žádný výskyt infarkt? nebo záchvat?. Odkazy níže tento fakt prozkoumají hloub?ji a pomohou vám tak pochopit pozitivní ú?inky paleo stravování na srdce.

Autoimunita

Autoimunita je proces, kdy nás napadá náš vlastní imunitní systém. Za normální situace nás imunitní systém chrání p?ed bakteriemi, viry a parazitními infekcemi. Imunitní systém identifikuje vet?elce, napadne ho a v ideálním p?ípad? zlikviduje infekci. P?ípadná analogie pro autoimunitu je p?ípad, kdy t?lo p?i transplantaci odmítne orgán. Pokud n?kdo pot?ebuje nové srdce, plíce, ledvinu nebo játra kv?li nemoci nebo zran?ní, transplantace m?že být možnost. Prvním krokem procesu je najít „shodu“ tkání. Všichni máme ve svých tkáních molekuly, podle kterých náš imunitní systém rozeznává své od cizího. Pokud darovaný orgán není dostate?n? podobný, imunitní systém ho napadne a zni?í. P?i autoimunit? se podobný proces d?je, pokud je vlastní tká? rozpoznána jako n?co cizího a imunitní systém tuto nesprávn? identifikovanou tká? napadne. B?žné formy autoimunity zahrnují roztroušenou sklerózu, revmatoidní artritidu, lupénku, vitiligo, abychom jmenovali jen zlomek t?chto chorob. Prvky autoimunity pravd?podobn? hrají roli v p?í?inách zdánliv? nesouvisejících nemocí jako schizofrenie, neplodnost nebo r?zné formy rakoviny.

Je zajímavé, že všechny tyto zdánliv? nesouvisející choroby sdílejí stejnou p?í?inu: poškození st?evní sliznice, které umož?uje velkým, nestráveným ?ásticím jídla proniknout do t?la. ?íká se tomu „st?evní propustnost a autoimunitní reakce“. Tady je sedmidílná video série od prof. Lorena Cordaina popisující p?vod roztroušené sklerózy. Podívejte se také na tento TED talk od Dr. Terry Wahls, MD – popisuje, jak zvrátila roztroušenou sklerózu pomocí paleo stravy. Pokud trpíte autoimunitní nemocí, zvažte zkoušku autoimunitního vzorového jídelní?ku paleo stravy. A nezapome?te se pod?lit se svými zkušenostmi.

 

Translation by: SugarfreeLife
Twitter
www.paleolifestyle.cz.