Czym Jest Dieta Paleo?

Dieta paleo jest najzdrowszym sposobem od?ywiania si?, poniewa? jest JEDYNYM podej?ciem do ?ywienia, który jest zgodny z Twoj? genetyk? pomagaj?c Ci pozosta? szczup?ym, silnym i pe?nym energii! Badania w dziedzinie biologii, biochemii, obrazowania, dermatologii i w wielu innych dyscyplin nauki wskazuj?, ?e to nasza nowoczesna dieta, pe?na oczyszczonego jedzenia, t?uszczy trans i cukru jest ?ród?em chorób degeneracyjnych takich jak oty?o??, nowotwory, cukrzyca, ataki serca, choroby Parkinsona i Alzheimera, depresja i niep?odno?? – Robb Wolf

Co nale?y je?? Czego nale?y unika?
Owoce WarzywaChude mi?so

Owoce morza

Orzechy i nasiona

Zdrowe t?uszcze

Nabia? Zbo?a?ywno?? przetworzona i cukry

Str?czkowe

Warzywa z du?? ilo?ci? skrobi (np. ziemniaki)

Alkohol

 

Konstruowanie zdrowej diety paleo

Chude bia?ka

Chude bia?ka wspomagaj? silne mi??nie, zdrowe ko?ci i optymalne dzia?anie uk?adu odporno?ciowego. Bia?ka powoduj? tak?e uczucie syto?ci pomi?dzy posi?kami.

Owoce i warzywa

Owoce i warzywa s? bogate w antyoksydanty, witaminy, mikroelementy i sk?adniki od?ywcze, które, jak wykazano, zmniejszaj? prawdopodobie?stwo rozwoju wielu chorób degeneracyjnych w??cznie z rakiem, cukrzyc? i post?puj?cym os?abieniem sprawno?ci umys?owej.

Zdrowe t?uszcze z orzechów, nasion, awokado, oliwy z oliwek, oleju rybnego i mi?sa ze zwierz?t karmionych traw?.

Badania naukowe i studia epidemiologiczne pokazuj?, ?e diety bogate z kwasy jednonienasycone i omega-3 dramatycznie zmniejszaj? wyst?pienia oty?o?ci, raka, cukrzycy, choroby serca i os?abienie zdolno?ci umys?owych.

Kwasy nasycone s? demonizowane przez autorytety lekarskie i media. Co jest podstaw? do takiej oceny kwasów nasyconych? Czy aktualne zalecenia bardzo niskiego polecanego spo?ycia kwasów nasyconych s? uzasadnione? Ile kwasów nasyconych ( i jakich rodzajów), je?li w ogóle, powinni?my spo?ywa?? Bez poznania faktów historycznych i przyj?cia perspektywy naukowej odpowied? na te pytania jest prawie niemo?liwa. W poni?szym materiale prof. Cordain przygl?da si? ilo?ciom i rodzajom t?uszczów nasyconych znalezionych w diecie naszych przodków: Spo?ycie t?uszczów nasyconych w pradiecie ludzkiej: wnioski dotycz?ce wspó?czesnego spo?ycia.

Jednym z najwi?kszych odst?pstw od diety naszych przodków jest ilo?? i rodzaj t?uszczów znajduj?cych si? w mi?sie zwierz?t nowocze?nie hodowanych i karmionych zbo?ami, w porównaniu z rodzajami t?uszczy zwierz?t karmionych wy??cznie traw? lub zwierz?t, ryb i ptaków dzikich. Mi?so zwierz?t dzikich jest znacznie chudsze, i ma znacznie ni?szy poziom kwasów nasyconych, jednocze?nie dostarczaj?c znacznie wi?cej korzystnych kwasów omega-3, takich jak  EPA and DHA. W poni?szym dokumencie prof. Cordain i jego zespó? analizuje kompletny profil kwasów t?uszczowych wielu gatunków dzikich jeleni i ?osi. Informacja dla ka?dego z nas jest taka, ?e mi?so ze zwierz?t wolno ?yj?cych jest znacznie zdrowsze ni? mi?so standardowo dost?pne: Analiza kwasów t?uszczowych w tkankach prze?uwaczy dziko ?yj?cych: Konsekwencje ewolucyjne dotycz?ce zmniejszania chorób przewlek?ych zwi?zanych ze sposobem ?ywienia.

 

 

Paleo Polish

 

Zdj?cie zamieszczone dzi?ki uprzejmo?ci The Food Lovers’ Primal Palate – http://www.primal-palate.com

Korzy?ci zdrowotne diety paleo

Dla wi?kszo?ci osób informacja, ?e dieta paleo daje najlepsze skutki jest wszystkim, czego potrzebuj?. Poprawiony profil lipidowy, utrata wagi cia?a, zmniejszenie bólów pochodz?cych od chorób autoimmunologicznych jest wystarczaj?cym dowodem. Wiele osób jednak nie jest zadowolonych ca?kowicie ze ?lepego post?powania zgodnie z zaleceniami, czy to ?ywieniowymi, czy dotycz?cymi ?wicze? fizycznych. Wiele osób chce wiedzie? DLACZEGO co? robi?. Na szcz??cie, dieta paleo wytrzyma?a nie tylko up?yw czasu, ale tak?e wymagania bada? naukowych. Bardzo prost? zmian? nie tylko pozbywamy si? tej ?ywno?ci, która ma z?y wp?yw na nasze zdrowie (zbo?a, nabia? i ro?liny str?czkowe), ale tak?e zwi?kszamy ilo?? przyjmowanych witamin, mikroelementów i antyutleniaczy. Tutaj jest dost?pny wspania?y materia? prof. Lorena Cordaina pokazuj?cy, jak dzi? konstruowa? nowoczesn? diet? paleo: ?ywieniowa charakterystyka wspó?czesnej diety bazuj?cej na paleolitycznych grupach ?ywno?ci. Ten dokument zawiera istotne informacje o ilo?ciach i proporcjach bia?ek, w?glowodanów i t?uszczy w diecie naszych przodków.

Daj spokój! Nasi przodkowie ?yli krótkim, brutalnym ?yciem! To ca?e paleo to wszystko banialuki, nie?

Pomys? paleo jest nowy dla wielu ludzi i ta nowo?? wyzwala ca?? mas? pyta?. Chcemy, ?eby ludzie nie tylko czytali i uczyli si? o tym zagadnieniu, ale tak?e sami spróbowali diety paleo. Do?wiadczenie jest prawdopodobnie najlepszym nauczycielem i cz?sto wyja?nia w?tpliwo?ci otaczaj?ce ten sposób ?ywienia. Wzi?wszy to wszystko pod uwag?, nadal pojawiaj? si? kontrargumenty wobec diety paleo, i wyst?puj? wystarczaj?co cz?sto, by przedstawi? odpowiedzi na te w?tpliwo?ci w jednym materiale. Mi?ego czytania: Promocja zdrowia w zgodzie z ewolucj?. Rozwa?enie cz?sto pojawiaj?cych si? argumentów przeciwników diety paleo.

Czy to dzia?a na cukrzyków?

Dobrze postawionym pytaniem jest “Czy dieta paleo dzia?a?” Jest dost?pne porównanie wp?ywu diety paleo i ?ródziemnomorskiej w insulinoopornej cukrzycy typu 2. Wynik? W grupie ?ywionej zgodnie z diet? paleo cofn??y si? objawy cukrzycy insulinoopornej typu 2. Dieta ?ródziemnomorska wykaza?a nik?? popraw?. Warte zauwa?enia jest, ?e dieta ?ródziemnomorska jest uwa?ana przez nasz rz?d za „wart? na?ladowania”, mimo istnienia lepszych alternatyw.  Tutaj jest dost?pny zarówno abstrakt jak i pe?ny artyku?, omawiaj?cy powy?sze badanie.

Choroby uk?adu sercowo-naczyniowego

Zgodnie z  CDC (Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom) choroby naczyniowe s? numerem jeden, je?li chodzi o przyczyny ?mierci w USA. Jednak interesuj?ce jest, ?e nasi przodkowie i wspó?cze?nie badani my?liwi-zbieracze nie wykazuj? prawie wyst?pie? ataków serca lub udarów, gdy jedz? zgodnie z diet? przodków. Odniesienia poni?ej badaj? ten fakt i pozwalaj? zrozumie?, dlaczego dieta paleo jest korzystna dla zdrowia serca.

Autoagresja

Autoagresja jest procesem, w którym uk?ad odporno?ciowy naszego w?asnego cia?a atakuje nas samych. Normalnie uk?ad odporno?ciowy chroni nas przed bakteriami, wirusami, i paso?ytami. Znajduje naje?d?ców, atakuje ich, i zwalcza infekcj?. Dobr? analogi? do autoagresji jest przypadek odrzutu organu po jego wszczepieniu. Kiedy kto? potrzebuje nowego serca, p?uc, nerki czy w?troby z powodu choroby lub wypadku, cudzy organ mo?e by? rozwi?zaniem. Pierwszym krokiem jest stwierdzenie zgodno?ci tkankowej. Wszyscy mamy cz?steczki w tkankach, których system odporno?ciowy u?ywa do identyfikacji naszego cia?a od obcych tkanek. Kiedy organ dawcy nie jest wystarczaj?co „podobny” do tkanek biorcy, uk?ad odporno?ciowy zaatakuje i zniszczy ten obcy organ. W autoagresji podobnie dzieje si? z naszymi w?asnymi tkankami – s? mylone z tkankami obcymi, a uk?ad odporno?ciowy atakuje nasze w?asne, ?le rozpoznane narz?dy. Cz?sto spotykanymi formami autoagresji jest – wymie?my tylko kilka z wielu odmian autoagresji – stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, tocze? czy bielactwo. Elementy autogresji prawdopodobnie wyst?puj? te? przy schizofrenii, niep?odno?ci i ró?nych formach nowotworów.

Co interesuj?ce, wszystkie te na pozór ró?ne choroby ??czy jedna przyczyna – zniszczenie wy?ció?ki jelit, co powoduje przedostawanie si? du?ych, niestrawionych cz?stek pokarmów do krwioobiegu. Nazywane jest to nieszczelnym jelitem i reakcj? autoimmunologiczn?. Tutaj jest 7-mio cz??ciowa seria wideo prof. Lorena Cordain, opisuj?ca etiologi? stwardnienia rozsianego. I prosz? obejrze? te? TED talk Dr. Terry Wahls, w którym opisuje, jak odwróci?a swoje w?asne stwardnienie rozsiane za pomoc? diety paleo. Je?li cierpisz na choroby autoimmunologiczne, rozwa? wypróbowanie protoko?u autoimmunologicznego diety paleo. Kiedy go wypróbujesz, prosz? opowiedz nam o swoich do?wiadczeniach.

Chcesz przeczyta? wi?cej o diecie paleo?

Napisa?em ksi??k? pod tytu?em Paleodieta (“Paleo Solution“), która sta?a si? bestselerem na li?cie New York Times. Ksi??ka przedstawia ostatnie, najnowsze badania z genetyki, biochemii i antropologii, by pomóc Ci wygl?da?, czu? si? i funkcjonowa? najlepiej jak mo?esz. Jestem badaczem biochemikiem, który zamieni? fartuch laboratoryjny na gwizdek i stoper, by zosta? najbardziej poszukiwanym osobistym trenerem sportowym. Patrz?c z unikalnej perspektywy naukowca i trenera nauczam, jak proste od?ywianie, ?wiczenia i zmiany w stylu ?ycia mog? radykalnie zmieni? Twój wygl?d i zdrowie na lepsze.

 

 

T?umaczenie wykonane dzi?ki uprzejmo?ci Krzysztofa Dymicki